Vergi ve İdare Hukuku

Vergi hukuku, mali hukukun alt dalıdır. Bu hukuk birimi, mali hukukun gelir kısmıyla ilgilidir. Vergi hukuku, vergi, resim, harç, şerefiye, harcamalara katılma payı ve benzeri gelirler ile ilgilenir. Devlet ve o devletin vatandaşları arsındaki vergi ilişkisini inceler. Başka bir deyişle; bireylerin sahip olduğu vergi yükümlülüklerini inceleyen bir hukuk birimidir. Vergi bir vatandaşın en önemli vatandaşlık görevlerinden biridir. Alınan hizmetlerin karşısında vergi ödeme yükümlülüğü vardır.

Vergi hukuku, bireyin hakları ve devletin birey üzerindeki haklarını ortaya koymaktadır. Vergi borcuyla beraber devletin vatandaşlar üzerindeki yaptırım hakları ele alınır. Bunun yanı sıra; bireyin bu süreçte neler yapabileceği gibi konuları da vergi hukuku kapsamındadır.

Vergi dairesi, inceleme, bilgi toplama ve arama gibi işlemleri gerçekleştirir. Vergiyi meydana getiren defter kayıtlarını ve belgeleri araştırır. Böylece vergi sorumluluğunun kapsamını tespit eder. Vergi hukukunda iki zamanaşımı süresi bulunur. Bunlar, tahsil ve tahakkuk zamanaşımıdır. Zamanaşımı süresi dolduğunda devletin vergi alacağı ortadan kalkar.
Ödenmeyen vergiler için vergi dairesince gecikme faizi ve gecikme zammı uygulanır. Vergi Dairesi cebri icra işlemleri başlatır. Bu işlemleri vergi sorumlusuna ödeme emri olarak bildirir.

Ödeme emri tebliğ edildikten sonra kesinleşir ve vergi alacağı cebri icra yoluyla haciz uygulaması yapılır. Böylece vergi tahsil edilmiş olur. Vergi idaresiyle vergi mükellefi arasında mahsup ya da takas gibi işlemler de yapılabilir. Bu yollarla da vergi borcu ödenebilir. Devrim Bozkurt Hukuk Bürosu vergilendirme sürecinin tüm aşamalarını incelemekte ve gerekli olduğu durumlarda mali müşavir görüşü de alarak müvekkillerine kaliteli avukatlık hizmeti vermektedir.

İdare Hukuku

idare hukuku, bir ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan bir hukuk birimidir. İlgili yapının ve idarenin faaliyetlerini ele alır. Aynı zamanda örgütlenmeye ilişkin kurallar da idare hukuku kapsamındadır. İdare hukukuna her zaman ihtiyaç vardır. İdari mekanizmanın daha güçlü bir biçimde ilerlemesi ve işlemesi için gereklidir. Bununla birlikte ekonomik alanda yürütülen faaliyetlerin bağımsız olarak denetlenmesi için de idare hukuku gereklidir.

Bu birim anayasaya uygun hareket eder ve anayasayı baz alır. Bu çerçevenin dışına çıkması ya da bu çerçeveye aykırı kararlar alınması mümkün değildir. İdari davalar idari yargılama hukukunun başlıca konularındandır.

İdari davalar üçe ayrılır. İptal davası, Tam Yargı Davası, İdari Sözleşmelerden kaynaklanan Davalar olarak gruplandırılır. İdari davalara bakma yetkisi Danıştay ya da İdare Mahkemesi’ne aittir. İdari dava açma süresi ise idari işlemin tebliğinden sonra 60 gün olarak belirlenmiştir.