Özel Hukukta Avukat

Avukatların en önemli görevi savunma yapmaktır. Müvekkilini en doğru şekilde savunarak hakkını gözetmek mesleğin gereğidir. Avukatlar kişilerin hak kayıpları yaşamasını önlemektedir. Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı gereğince özel hukuk avukatları ve ceza avukatları bulunur.

Ülkemizde avukatların uzmanlaşmasına yönelik bir ayrım olmamakla birlikte temel olarak bakılan davalar belirleyici olur. Ceza davalarına bakan avukatlar kamu hukukunun çeşitlerinden biri olan ceza hukuku alanıyla özdeşleşmiştir. Özel hukuk avukatı ise birden çok alanda faaliyet gösterir. Kendine has alt başlıkları olan özel hukukta avukatlar ilgi alanlarına göre mesleki pratiğe sahip olur.

Sözleşmelerde Avukat

Sözleşme avukatları sözleşme ilişki içerisindeki uyuşmazlıklarda tarafların iradesine yönelik araştırma yapar. Bir sözleşmenin sağlıklı şekilde kurulabilmesi için tarafların hak ve borçları belirlenir. Sözleşmenin kuruluş aşamasından geldiği son noktaya kadar tarafların davranışları ve sözleşmeye bağlı kalıp kalmadıkları araştırılır.  Bir sözleşmedeki en önemli noktalardan biri elbette tarafların bu sözleşmeyle ne yapmak istediğidir.

Tarafların girdikleri sözleşme ilişkisinde kabul ettikleri şekilde davranmaları gerekir. Aksi halde sözleşme ilişkisi bozulmuş olur ve taraflardan biri bundan çok zarar görür. Sözleşme avukatının temel görevi sözleşmenin doğru şekilde kurulmasını sağlamaktır. Tarafların beklentilerini doğru şekilde aktararak sözleşme ilişkisini kağıda geçirir. Tarafların hak ve borçlarını belirtir, sözleşmeyi düzenler. Hukuki dili kullanarak sözleşmenin kurulmasını ve anlaşılır olmasını sağlar.

Şirket Avukatı

Şirket avukatı şirketlerin leyhte ve aleyhteki tüm dava ve icra takipleri ile her türlü ihtarname ve sözleşme hazırlanması gibi işlerini takip eder. Müşterileri ile düzenli olarak sözleşme ilişkisine giren şirketler, yabancı sermayeli şirketler ve ağır dava ve icra dosyası yükü altındaki şirketlerin sözleşmeli avukatla çalışması büyük fayda sağlar. Sermayesi belli rakamın üzerindeki Anonim Şirketler ile belli sayının üzerinde üyesi olan Kooperatiflerin avukatla çalışması yasa gereği zorunludur. Çok sayıda personel çalıştıran şirketlerde de İnsan Kaynakları departmanına yardımcı bir avukat bulunmasında yarar vardır.

Tazminat Davası ve Avukat

Maddi manevi tazminat isteminde avukatların temel görevi uğranılan hak kaybını net bir şekilde belirlemektir. Tazminat istemi için kişinin uğradığı zararın türü oldukça önemlidir. Maddi kayıplar kalem kalem hesap edilebilir olmalıdır. Manevi zararlar ise kişinin maruz kaldığı durumdan ne derece etkilendiğiyle ilgilidir. Tazminat istemi için öncelikle kişinin uğradığı zararın neyden kaynaklandığını belirlemek gerekir.

Haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, sözleşmeye aykırılık, borca aykırılık gibi durumlardan hangisinin olayda var olduğu araştırılmalıdır. Tazminat istemiyle açılan davalarda istenilen tutarın iyi belirlenmesi gerekir. Manevi bir zarar var ise bu konu ceza hukukunu da ilgililendiriyor olabilir. Kişinin ölmesi, yaralanması gibi durumlarda ceza hukukundaki ceza zamanaşımı geçerli hale gelir.

Miras Avukatı

Miras hukuku oldukça karmaşık bir alandır. Mirasın ve mirasçıların belirlenmesi, mirastan mal kaçırmanın önlenmesi, terekenin teşkili gibi birçok konuda titiz bir araştırma yapılmasını gerektirir. Miras avukatı mirasçıların hak kayıplarını önlemek için detaylı bir çalışma yapmak zorundadır. Miras avukatları temel olarak mirastan mal kaçırılmasını önlemektedir.

Aile Hukukunda Avukat

Aile hukukuyla ilgili konular aile mahkemelerinde görülür. Boşanma, velayet, mal rejimi tasfiyesi gibi pek çok davada avukatların ailenin yanında olması gerekir. Aile hukuku medeni hukukun içinde değerlendirilir. Ailenin toplum yapısındaki önemi eşlerin ayrılık sürecinde de kendini gösterir. Bu süreçte avukatların hukuki desteği olası haksızlıkların önüne geçer. Özellikle çocuklu ailelerin boşanma süreci çocukların yıpranmasına sebep olur. Boşanma avukatı olarak adlandırılan hukuk avukatı çocuğun etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alır. Velayet davalarında eşlerin davranışları çoğu zaman çocuğu olumsuz etkiler.

Aile hukukunun hassas yapısı boşanma aşamasında çok daha karmaşıklaşır. Bu yüzden boşanmayla ilgilenen avukatlara boşanma avukatı tabiri kullanılır. Boşanma avukatları bu alanda derin birikime ve tecrübeye sahiptir. Eşlerin mal rejimi tasfiyesinde de avukatlar oldukça kritik bir konumdadır. Aile birliği içerisinde edinilen malların ve kişisel malların ayrımı çoğu zaman sorunlu bir hal alır.

Eşlerden birinin boşanmadan mal kaçırmaya çalışması ise sık rastlanan bir durumdur. Avukatlar malların adil şekilde paylaştırılması için her durumu iyice araştırır. Boşanmada sıkıntıya düşecek taraf için nafaka isteminde bulunarak pek çok hukuki sorunu çözer.