Mirasçılık belgesinin iptali davası

Mirasçılık belgesinin iptali davası nedir?

Mirasçılık belgesinde tüm mirasçılar ve miras hisseleri tam ve doğru olarak gösterilmemişse, örneğin mirasa hak kazanmayan bir kişi varis olarak gösterilmiş veya tam tersine yasal varislerden biri mirasçı olarak gösterilmemiş veya miras payı hatalı olarak yanlış gösterilmiş ise açılan dava türüdür.

Eski adıyla veraset ilamı olarak da bilinen mirasçılık belgesi, vefat eden kişinin arkasında bıraktığı eşi, çocukları, ana, baba veya kardeşlerinden herhangi biri tarafından istenildiği takdirde Noter veya Sulh Hukuk Mahkemesince düzenlenir. Bu belgede yasal mirasçıların kimlik bilgileri, vefat edenle olan akrabalık dereceleri ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre miras hisseleri yazılır.

Mirasçılık belgesinin iptali davası ile ne istenir?

Veraset ilamının hukuka veya maddi gerçeğe aykırı hükümler içermesi nedeniyle mağdur olan kişiler görevli ve yetkili mahkemeye müracaat ederek, hukuki veya maddi hataya dayalı olarak düzenlenen belgenin iptalini ve yeniden mirasçılık belgesi düzenlenmesini isteyebilir.

Mirasçılık belgesinin iptali davası nerede ve hangi mahkemede açılır?

Mirasçılık belgesinin iptali davasına bakan avukatlar ve davacılar sıklıkla hataya düşerek, miras hukukuna ilişkin diğer davalarda görevli olan Sulh Hukuk Mahkemelerine müracaat etmekteyse de görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme ise vefat edenin en son yerleşim yeri (ikametgahı) mahkemesidir.

Kanun koyucu görev ve yetkiyi düzenlerken iptali istenen belgenin (veraset ilamının) Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verildiğini gözeterek bir üst derece mahkemesi olan Asliye Hukuk Mahkemesini görevlendirmiş ve kayıtların ve tanıkların bulunacağı yer olduğundan en son ikametgah mahkemesini yetkilendirimiştir.

http://bilgibankasi.istanbulbarosu.org.tr/karar/verasetin-iptali-o-hasimli-dava-o-davada-gorev/WLX2

Mirasçılık belgesinin iptali davasında süre ve zamanaşımı varmıdır?

Veraset ilamı belgesi, aksi ispat edilene kadar geçerli bir belge olduğu için geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Miras bırakanın vefat tarihine kadar kendisine bakan birini mirasçı tayin etmesi veya ona bir mal vasiyetinde bulunması gibi hallerde ise bir ay içinde mirasçılar itiraz etmezse Sulh Mahkemesi tarafından bu kişiye atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Ancak bu bir aylık sürenin geçmiş olması Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası açılmasına engel olmaz.

Türk Medeni Kanunu Tam Metni için:

PDF

PDF formatında

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

MS Word

Word formatında

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.doc