Konkordato Mahkemeleri

İcra, İflas, Asliye, Ticaret

İcra ve İflas Kanunu Konkordato hususunda Ticaret Mahkemelerini görevli ve yetkili kılmıştır. Konkoradato hususunda yetkilli ve görevli mahkeme sırasıyla geçici mühlet verilmesi, komiser tayini, kesin mühlet  Ancak konkordato talebinde bulunan borçlunun yasal ticari ikametgahının  bulunduğu yerde Ticaret Mahkemesi yoksa konkordato talebinin Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi de mümkündür. İkinci ihtimalde de aynı yasal prosedür takip edilerek geçici mühlet için gerekli ön proje vb. belgeler eksiksiz olarak sunuldan sonra mahkeme önce geçici mühlet kararı vererek konkoradato komiseri tayin edecek ve geçici mühlet süresi içinde de kesin mühlete ilişkin  karar verecektir. Kesin mühlet içinde tayin edilen konkordato komiseri veya komiserlerin gözetim ve denetimi altında asıl nihai konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra bu kez yeni bir ilânla alacaklılar konkordato projesini müzakere etmek üzere toplantıya davet edilir.

Anlaşılacağı üzere geçici ve kesin mühlet verdikten sonra konkordato davasına bakan mahkemenin görevlendirdiği komiser onay aşamasına kadar borçlunun tüm iş ve işlemleri üzerinde  tam bir kontrole sahiptir.

Komiserin kesin mühlet süresi içinde vereceği gerekçeli raporunu ve dosyayı tevdi alan mahkeme, konkordato hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlar. Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda ve her
hâlde kesin mühlet içinde kararını vermek zorundadır. Karar vermek için tayin olunan duruşma
günü tekrar ilân edilir. İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri de ilâna yazılır.

Konkordato hakkında yapılan yargılamada kesin mühlet içinde bir karar verilemeyeceği
anlaşılırsa; mahkeme, gerekli görürse komiserden gerekçeli bir rapor da alarak, karar verilinceye
kadar mühlet hükümlerinin devamına karar verebilir. Bu süre altı aydan fazla olamaz.