Konkordato Başvurusuna Eklenecek Belgeler

Konkordato başvurusuna eklenecek belgeler İ.İ.K. md. 286’da sayılmaktadır. Buna göre;

1- Konkordato ön projesi.

2- Borçlunun malvarlığının durumunu gösteren, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

3- Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

4- Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen
miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı
olarak gösteren tablo.

5- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlancak olan ve konkordato ön projesinde
yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz
raporları ile dayanakları.

6- Son olarak, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer her türlü belge
ve kayıtlar.

Yukarıda sayılan belgeler konkordato talepli dava dilekçesinin ekinde sunulmak üzere önceden hazırlanmış olmalıdır.