Konkordato Başvurusu Nedir?

Şartlar, Süreler, Harcı, Dilekçesi

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine borçlarını ödemede güçlük yaşayan ve haciz tehdidi altında olan ve konkordato talebinde bulunmak isteyen kişi veya kuruluşlar ikametlerinin veya ticari merkezlerinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato ön projesini, malvarlığının durumunu gösterir belgeleri, alacaklılar listesini (alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösterecek şekilde), konkordato/iflas karşılaştırma tablosu ve son olarak  finansal analiz raporlarını sunarlar.

Başvuru sırasında mahkemeye sunulan projede borçların hangi koşullarda ödenebileceği, konkordato talebi kabul edilmediği takdirde doğacak olumsuz sonuçlar mali tablo ve bilanço verilerine dayalı olarak aktarılıp izah edilir. Eksik belge ve bilgi bulunmadığı takdirde görevli ve yetkili Ticaret Mahkemesi talebi inceleyerek öncelikle geçici mühlet kararı verir.

Geçici mühlet kararı ile birlikte konkordato tüm hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. Geçici ve kesin mühlet süreleri içinde konkordato borçlusu aleyhinde kamu alacaklarına (vergi,sigorta, para cezası vb.) dayalı olarak yapılan takipler de dahil olmak üzere icra takibi yapılamaz ve daha önce başlamış takipler varsa bunlar da durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz. Konkordato bu yönüyle borçluya huzurlu bir ortamda işlerini sürdürme ve borçlarını tanıma imkanı sağlamış olur. Konkordato talebinde bulunan borçlu icra ve haciz tehdidi altında olmadan komiser gözetimi altında çalışma imkanı bulmuş olur.

Geçici mühlet kararı ile birlikte mahkeme borçlunun malvarlığını koruyucu tedbirleri alarak bir veya birden fazla konkordato komiseri tayin eder. Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yolu kapalıdır. Geçici mühlet kararı, geçici mühletin uzatılmasına ve geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar mahkeme tarafından ilân edilir.