Duruşmalar Ve Son Kararlar – AİHM İç Tüzük md.63-81

AİHM İç Tüzüğü - 1 Ocak 2020 BÖLÜM VI– Duruşmalar Madde 63 ‒ Duruşmaların aleniyeti İstisnai koşullarda Daire tarafından, re’sen veya taraflardan birinin veya diğer bir ilgilinin talebi üzerine bu maddenin 2. fıkrasına uygun olarak aksine karar verilmedikçe, duruşmalar aleni (Ç.N:halka açık) olarak yapılır. Demokratik bir toplumda ahlakın, kamu düzeninin ya da milli güvenliğin gerektirdiği durumlarda veya çocukların üstün yararı ya da tarafların özel hayatlarının gizliliği öyle gerektiriyorsa veya  aleniyetin adalete halel getireceği istisnai hallerde Dairenin açıkça gerekli gördüğü ölçüde, bir duruşmanın tamamı ya da bir bölümü basına ve hakla kapalı olarak yapılabilir. Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca yapılacak gizli duruşma talebi gerekçeli olmalı ve talebin duruşmanın tamamına mı yoksa bir kısmına mı ilişkin olduğu belirtilmelidir. Madde 64 ‒ Duruşmaların yürütülmesi Daire...

Detaylar

Başvurunun Kabulünden Sonraki Yargılama Usulü – AİHM İç Tüzük 2019 md. 58-62A

AİHM İç Tüzüğü – Madde 1 Tanımlar Mahkeme Teşkilatı Ve İşleyişi – AİHM İç Tüzük 2019 md.2-30 Usul Ve Genel Kurallar – AİHM İç Tüzük 2019- md.31-44 Yargı Usulü Başlangıç – AİHM İçtüzük 2019 md.45.-50. BÖLÜM V - Başvurunun kabul edilmesinden sonraki yargılama Madde 58 ‒ Devletlerarası başvurular Daire, Sözleşme'nin 33. maddesine göre yapılmış bir başvuruyu kabul etmeye karar verdiğinde, Daire Başkanı ilgili Sözleşmeci Tarafların görüşünü aldıktan sonra esasa ilişkin yazılı itirazların ve başkaca delillerin sunulması için bir süre tayin eder. Daire Başkanı, ilgili Sözleşmeci Taraflar kabul ettiği takdirde yazılı yarılama usulünden sarfınazar edebilir. Bir veya birden fazla ilgili Sözleşmeci Taraf talebi veya Dairenin resen alacağı karar üzerine esasa ilişkin duruşma açılır. Sözlü yargılamanın usulü Daire Başkanı tarafından belirlenir. Madde 59 ‒...

Detaylar

Kabul edilebilirlik yargılaması – AİHM İç Tüzük 2019 md.51-57

AİHM İç Tüzüğü – Madde 1 Tanımlar Mahkeme Teşkilatı Ve İşleyişi – AİHM İç Tüzük 2019 md.2-30 Usul Ve Genel Kurallar – AİHM İç Tüzük 2019- md.31-44 Yargı Usulü Başlangıç – AİHM İçtüzük 2019 md.45.-50. BÖLÜM IV– Kabul edilebilirlik yargılaması usulü Devletlerarası Başvurular Madde 51 ‒ Başvuruların havalesi ve takip eden usul Sözleşme'nin 33. maddesi uyarınca bir başvuru yapılması halinde, Mahkeme Başkanı muhatap Sözleşmeci Tarafa başvuruyu tebliğ ederek incelenmek üzere Bölümlerden birine havale eder. Madde 26 § 1 (a) hükmüne göre, başvurucu ve muhatap Sözleşmeci Tarafların aday göstermesiyle seçilmiş olan yargıçlar davayı inceleyecek Dairede tabii üye olarak yer alırlar. Başvuru birden fazla Sözleşmeci Taraf tarafından yapılmışsa veya Sözleşmeci Taraflarca aynı amaçla yapılan başvuruların 42. madde hükmüne göre birlikte incelenmesine karar verilmişse,...

Detaylar

Yargı Usulü Başlangıç – AİHM İçtüzük 2019 md.45.-50.

AİHM İç Tüzüğü – Madde 1 Tanımlar Mahkeme Teşkilatı Ve İşleyişi – AİHM İç Tüzük 2019 md.2-30 Usul Ve Genel Kurallar – AİHM İç Tüzük 2019- md.31-44 BÖLÜM II – Yargılama Usulü Başlangıç Hükümleri Madde 45 ‒ İmzalar 1. Sözleşme'nin 33 veya 34. maddeleri uyarınca yapılan bir başvuru yazılı olarak sunulur ve başvuran veya başvuran temsilcisi tarafından imzalanır. 2. Bir başvurunun sivil toplum örgütü veya bir kişi grubu tarafından yapılması halinde, başvuru, bu örgütü veya grubu temsil etmeye yetkili kişiler tarafından imzalanır. Başvuruyu imzalayan kişinin yetkisi olup olmadığı hususunda, ilgili Daire veya Komite karar verir. 3. Başvurucuların 36. madde kapsamında temsil edilmeleri halinde, vekaletname veya yetkilendirme yazısı temsilci veya temsilciler tarafından sağlanır. Madde 46 ‒ Devletlerarası başvuruların içeriği Sözleşme'nin 33....

Detaylar

Usul Ve Genel Kurallar – AİHM İç Tüzük 2019- md.31-44

AİHM İç Tüzüğü – Madde 1 Tanımlar Mahkeme Teşkilatı Ve İşleyişi – AİHM İç Tüzük 2019 md.2-30 Başlık II – Usul Bölüm I– Genel Kurallar Madde 31 ‒ İçtüzük Hükümlerinden Ayrılma Bu başlık altında yazılı hükümler, bir davanın görülmesi sırasında Mahkeme'nin, gerekli görüldüğü takdirde taraflara danışarak, İçtüzük hükümlerinden ayrılmasını engellemez. Madde 32 ‒ Uygulama yönergeleri Mahkeme Başkanı, özellikle duruşmaya katılma ve dilekçelerin veya diğer belgelerin dosyaya girmesiyle ilgili uygulama yönergeleri çıkarabilir. Madde 33 ‒ Belgelerin kamuya açık oluşu 1. Bu İçtüzüğün 62. maddesinde öngörülen dostane çözüm görüşmeleri çerçevesinde sunulan belgeler hariç, bir başvuruyla ilgili olarak taraflarca veya bir üçüncü tarafça Yazı İşlerine sunulan bütün belgeler, Daire Başkanı tarafından, bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen sebeplerden dolayı, kendiliğinden veya taraflardan birinin veya ilgili...

Detaylar

Mahkeme Teşkilatı Ve İşleyişi – AİHM İç Tüzük 2019 md.2-30

AİHM İç Tüzüğü – Madde 1 Tanımlar Başlık I – Mahkeme Teşkilatı ve İşleyişi Bölüm I - Yargıçlar Madde 2‒ Görev süresinin hesaplanması Yargıç seçimleri sırasında, seçilecek hâkimin görev alacağı üyeliğin boş olduğu durumlarda, ya da seçimlerin üyeliğin boş kalmasından üç aydan daha az bir süre önce gerçekleşmesi halinde, görev süresi, seçim tarihinden itibaren üç aydan daha geç olmamak üzere göreve başlama tarihinden itibaren hesaplanır. Yargıç seçimlerinin üyeliğin boş kalmasından üç aydan daha fazla bir süre önce gerçekleştiği durumlarda, görev süresi üyeliğin boş kaldığı tarihten itibaren hesaplanır. Sözleşme'nin 23 § 3 maddesi uyarınca, seçilmiş bir yargıç, İçtüzüğün 3. maddesine göre halefinin yemin etmesine veya ant içmesine kadar görevini sürdürür. Madde 3 ‒ Yemin etme veya ant içme Seçilen her yargıç...

Detaylar

AİHM İç Tüzüğü – Madde 1 Tanımlar

9 Eylül 2019 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç Tüzüğünün 1. Maddesinde İç Tüzükte geçen bazı ifadelerin ayrıntılı tanım ve açıklamaları yer almaktadır. Uygulayıcılar, İç Tüzükte geçen terim ve ifadeleri bu yol gösterici hükümler yardımıyla anlamaya çalışmalıdır. Madde 1 ‒ Tanımlar: Bu tüzüğün uygulanmasında, madde içeriklerinden aksi anlaşılmadıkça: (a) “Sözleşme” terimi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ve Protokolleri; (b) “Mahkeme Genel Kurulu” ifadesi, genel kurul halinde toplanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni; (c) “Büyük Daire” ifadesi, Sözleşme'nin 26 § 1 maddesi uyarınca on yedi yargıçtan oluşan Büyük Daireyi; (d) “Bölüm” terimi, Sözleşme'nin 25 (b) maddesi uyarınca belirli bir dönem için Mahkeme genel kurulu tarafından oluşturulan bir Daireyi ve “Bölüm Başkanı” ifadesi de Sözleşme'nin 25 (c) maddesi uyarınca Mahkeme...

Detaylar

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Nedir?

Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru, bireyler Anayasa Mahkemesinde belirttiği hükümlerde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin içeriklerine göre belirlenmektedir. Bu içerikler kapsamında kişinin yargılanma sürecinde, ya da yaşantısında şahsına ait gerçekleştirilen her an gibi hak ihlaline karşı yaptıkları başvurudur. Hukuksal anlamda ülkenin yasalarının en üstünde Anayasa Mahkemesi bulunmaktadır. Kararları esas kabul edilmektedir. Ayrıca bu kararların verilmesinde ülkede her hangi bir olağan üstü durum söz konusu olmadığı sürece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bireysel hak ve özgürlükler, uluslararası sözleşmeler kapsamında esas alınmaktadır. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapan kişinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun şekilde başvurusunu yapması gerekmektedir. Kişisel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünen bir kişi, deliller ile beraber hukuka uygunluk ilkesi ile başvuru yapabilir. Yanlış verilen hukuki kararlar arasında tutuklanma durumu yaşayan kişiler en...

Detaylar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması

Yasal Dayanak Bilindiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yaptığı yargılamaların dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve ek protokollerdir. AİHS’nin 46. maddesinde, AİHM kararlarının icrasına  (dostane çözüm kararlarının icrası için 39/4 fıkrası) yer verilmiştir. Bu madde hükmüne göre tüm taraf devletler AİHM’nin verdiği kararlara uymayı taahhüt ederler ve AİHM kararlarının taraf devletlerce uygulanması Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi adına Delegeler Komitesi tarafından denetlenir. İcra Konusunda Yetkili Birim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve onun bir alt düzeydeki eşdeğeri olan Delegeler Komitesi siyasi olarak AİHM kararlarının icrasının temin edilmesinden sorumlu birimdir. Teknik anlamda bu denetimle yetkili birim, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan İnsan Hakları Direktörlüğü altında yapılandırılan AİHM Kararlarının İcrası Dairesi’dir (İngilizces ünvanı: Department...

Detaylar

AİHM Başvuru Rehberi

Başvuru Rehberi

AİHM Başvuru Rehberi AİHM ye Nasıl Başvurulur? Adım adım başvuru aşamaları AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE     BAŞVURU      YÖNTEMİ: Başvuru formunun en son güncel hali Mahkeme’nin internet sitesinde bulunmaktadır. Formu indirin ve boş yer kalmayacak şekilde doldurun. Davayla  ilgili her türlü dökümanın bir örneğini    (asılllarını  değil? Dosyanız davanın  sonunda size  iade  edilmez unutmayın!) doldurduğunuz formla birlikte Mahkeme’ye gönderin. AİHM’nin  internet  sitesinde erişime açık olan güncel Uygulama Talimatı ve başvuru formunun nasıl doldurulacağı ile ilgili duyuruları takip etmeyi unutmayın. Yakın zamanda başvuru usulünde önemli değişiklikler olduğunu ve başvurunun eskiye oranla daha güç koşullara tabi tutulduğunu unutmayın. Başvurunuzda  eksik varsa  Mahkeme’nin  başvuruyu  esastan incelememe  riski  vardır, bu nedenle başvuru formunun bütün kısımlarının dikkatli bir şekilde doldurulması gerekir. Eğer formun herhangi bir kısmı uygun bir...

Detaylar