Fatura Ve Ticari Alacakların Takibi

Fatura ve Faturanın Düzenlenmesi Türk Ticaret Kanunu'nun "Ticari İşletme" başlıklı Birinci Kitabının "Tacir" başlıklı Birinci Kısmında A) Ticari İşletme ve B) Tacir başlıkları altında ilgili tanım ve kurallara yer verildikten sonra C) Tacir olmanın hükümleri başılığı altında önce Genel Hükümler sonra da Özel Hükümler düzenlenmiştir. TTK md. 21'in "Fatura ve teyit mektubu" başlığı altındaki birinci ve ikinci bentleri faturanın konusu, içeriği ve itiraz süresi hakkındaki hükümleri içermektedir. T.T.K. md. 21: "(1) Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. (2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu...

Detaylar

KGF Kredi Borçlarında Yeniden Yapılandırma İmkanı

30.09.2019 tarihi itibariyle 711.928 ticari işletmenin kullandığı 340 milyarı hazine destekli 390 milyarı aşan kredi tutarına ilişkin olarak 10.10.2018 tarih ve 162 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereği banka ve finans kurumlarının yeniden yapılandırma imkanı tanımadan kredi tazmin talebinde bulunamayacağı hükme bağlanmıştır. Kararnamenin 2. maddesiyle KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI'nın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir: “Kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan önce, yararlanıcıya Kararın 4 üncü maddesi ile hüküm altına alınan yapılandırma kapsamında veya 15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması gerekir.” Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik-(15/08/2018) Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik-(12/09/2019)...

Detaylar

Hukuk Sigortası Ve Sigorta Davaları

Hukuksal anlamda sigorta ile ilgili meselelerde uzman avukatlarla çalışmak her zaman için büyük avantaj sağlamaktadır. Genel olarak özel bir uzmanlık alanı ile mezun olmayan avukatlar, farklı alanlarda edindikleri mesleki tecrübelerini belli alanlara odaklamaktadır.  BT Hukuk Bürosu, sigorta şirketleri ile ilgili yaşanan hukuksal sorunları tam etkili olarak çözümlemeye yarayan bir kadroya sahiptir. Tüzel kişilerin veya gerçek şahısların, sağlık, emeklilik, hayat, iş veya hukuk sigortaları ile ilgili davalarının etkili ve tatmin edici çözümü mümkün. Bu davaların konusu Türk ticaret kanunu ve sigorta kanununa göre değerlendirilmektedir. Ayrıca dernekler veya anonim şirketlerinin iç tüzük yapısı veya yönetmelikleri de sigorta davalarında yer edinmektedir. Bu davalar arasında özellikle hukuk sigortasının alanında yaşanılan haksızlıkların eksiksiz giderilmesi hayati önem taşımaktadır. Hukuk Sigortası Nedir?  Hukuk sigortası yaptıran kişi, gündelik hayatında...

Detaylar

Trafik Kazası Avukatı

Bir trafik kazası nedeniyle mağdur olmuşsanız, nitelikli bir avukatın yardımı ile trafik kazası için tazminat alma hakkınız olabilir. Kaza mağdurları haklarının bilincinde olmadığından sigorta şirketlerinin kendilerine ödediği minimum tazminat tutarına razı olmaktadır. Trafik kazası avukatı sizin için neler yapabilir. Trafik kazası tazminatı alabilmek için, yaralanma sayısı ve eğer varsa geçici veya kalıcı iş göremezlik (sakatlık) puanları belirlenmelidir. Trafik kazalarında uzmanlaşmış bir avukat, engellilik seviyenizi kısa, yüksek bir puanla almak ve doğru yasalara göre almak konusunda etkili olmalıdır. Geçersizlik, yaralanma skorları ve hesaplamalar trafik kazası tazminatının miktarı ve süresindeki önemli faktörlerdir. Trafik kazalarında tazminat almak için, tazminat miktarını doğru belirlemek için doğru hesaplama yöntemini kullanmak çok önemlidir. Nitelikli bir trafik kazası avukatı bu hesaplamayı tüm giriş ve çıkışlarıyla bilmelidir. Aksi takdirde,...

Detaylar

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nedir?

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Trafik kazası sonucu açılabilecek olan maddi ve manevi tazminat davası, en az bir adet motorlu aracın katılacağı bir kazadan ölüm, yaralanma ile bedensel zararlar ile üçüncü tarafların sahip olacağı ev, araba, arazi gibi mal varlıklarında meydana gelen zararların karşılanması amacıyla zarara uğramış olan taraflarca yapılmış olan bu trafik kazasında sorumluluğu bulunan kişilere karşı açılacak bir tazminat davası türüdür. Trafik kazası tazminatı deyimi, uygulamada hem bedensel olarak hem de mal varlığına gelecek olan zararları ifade etmek üzere kullanılan bir deyimdir. Trafik kazası tazminatının dayandığı hukuki dayanak, Borçlar Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan haksız bir fiil olmasıdır. Trafik kazalarının hukuki olarak haksız fiil olarak nitelenmesinin, zaman aşımı, mahkeme yetkisi, tazminat miktarı gibi konularda pek çok neticesi bulunmaktadır. Trafik...

Detaylar

Trafik Kazalarında Tazminat Talepleri

Kazadan hemen sonra yapılması gerekenler, Trafik kazası nedeniyle tazminat davası ve çeşitleri, Trafik Kazasından Hemen Sonra Ne Yapılmalı? Öncelikle kazadan sonra sakin olmalı ve yol ile trafiğin güvenliğini sağlamalısınız. Sonrasında gerekli ise ambulans, polis veya itfaiye çağırmalısınız. Bunları yaptıktan sonra mutlaka trafik kazası tespit tutanağı tutmalısınız. Tek taraflı kaza söz konusu ile polis nezaretinde, iki taraflı ve maddi hasarlı kaza söz konusu ise karşı tarafla anlaşmazlık içerisinde değil iseniz polis çağırmadan da tutanak tutabilirsiniz. Karşı tarafın kusurlu olduğunu söz ile kabul etmesi ve zararınızı karşılayacağını beyan etmesine itimat edip tutanak düzenlemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Zira yaşanan olayların büyük çoğunluğunda karşı tarafın bunu o anı kurtarmak için söylediği ve sonrasında sözlü taahhüdüne aykırı davrandığı görülmektedir. Bu durumda siz iki defa mağdur...

Detaylar

Araç Değer Kaybı Davaları

Araç Değer Kaybı Davaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Trafik kazası neticesi hasar gören aracınızın uğradığı zararın sigorta şirketinden veya karşı taraftan tahsili mümkün. Ancak aracınızın tamiri yapıldığı halde TRAMER kayıtlarında görünecek olan hasar kaydı nedeniyle oluşan "değer kaybı" zararına ilişkin olarak sigorta şirketleri veya karşı taraf kolay kolay ödeme yapmaya yanaşmıyor. Bu durumda hasarlı aracın ikinci el satış değerinde oluşan fark üzerinden hesaplanacak değer kaybının tahsili için dava açmak zorunlu hale geliyor. Araç değer kaybı şartları Araç değer kaybı talebinde bulunabilmenin şartları aşağıdaki gibidir: Kaza tarihi üzerinden iki yıl geçmemiş olmalıdır. Kazadan sonra araç el değiştirmiş olmamalıdır. Kaza tek taraflı ise kaza geçiren araç kasko sigortalı olmalı ve kasko sigortasında araç değer kaybına ilişkin kloz olmalı. Kaza iki veya daha...

Detaylar

Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali

Dava, Dilekçe, Süre ve Nisapları

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ: Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının iptali davalarına ilişkin temel norm TTK md. 445'te "Genel Kurul Kararlarının iptali" başlığı altında düzenlenmiş olup ilk alt başlıkta "İptal nedenleri" sayılmıştır. iPTALİ İSTENEBİLECEK "A.Ş. GENEL KURUL KARARLARI": "... kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası" açma hakkına sahiptir. TTK md. 446'da ise "İptal davası açabilecek kişiler" alt başlığı altında iptal davası açabilecek kişiler ve davacı olabilme koşulları açıklanmıştır. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİNİ KİMLER İSTEYEBİLİR: "a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten,...

Detaylar