Mirasçılık belgesinin iptali davası

Mirasçılık belgesinin iptali davası nedir? Mirasçılık belgesinde tüm mirasçılar ve miras hisseleri tam ve doğru olarak gösterilmemişse, örneğin mirasa hak kazanmayan bir kişi varis olarak gösterilmiş veya tam tersine yasal varislerden biri mirasçı olarak gösterilmemiş veya miras payı hatalı olarak yanlış gösterilmiş ise açılan dava türüdür. Eski adıyla veraset ilamı olarak da bilinen mirasçılık belgesi, vefat eden kişinin arkasında bıraktığı eşi, çocukları, ana, baba veya kardeşlerinden herhangi biri tarafından istenildiği takdirde Noter veya Sulh Hukuk Mahkemesince düzenlenir. Bu belgede yasal mirasçıların kimlik bilgileri, vefat edenle olan akrabalık dereceleri ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre miras hisseleri yazılır. Mirasçılık belgesinin iptali davası ile ne istenir? Veraset ilamının hukuka veya maddi gerçeğe aykırı hükümler içermesi nedeniyle mağdur olan kişiler görevli ve yetkili mahkemeye...

Detaylar

Miras nedeniyle istihkak (tereke) davası

Miras nedeniyle istihkak (tereke) davası nedir? Miras nedeniyle istihkak davası, miras yoluyla intikal etmiş olup terekeye dahil olan menkul malların üçüncü kişilerin elinde olması halinde açılan dava türüdür. Para ve ziynet eşyası menkul hükmünde olduğundan miras bırakanın sağlığında borç (ödünç) olarak vermiş olduğu para, altın, döviz vb. malların iadesi (ödenmesi) istenebilir. Miras hukukumuzda geçerli olan külli halefiyet prensibi gereğince terekeye dahil tüm hak ve borçlar, miras bırakanın vefat tarihi itibariyle yasal mirasçılara geçer. Yasal mirasçılar dışında kalan ve atanmış mirasçı dediğimiz, vasiyetname yoluyla kendisine bir miktar malvarlığı bırakılan vasiyet alacaklılarının böyle bir talep ve dava hakkı bulunmamaktadır. Kime karşı açılır? Miras bırakana ait olduğunu bildiğimiz ancak başkalarının elinde olan malvarlığına ilişkin olarak mirasçılar, açacakları bir dava ile mirasçı sıfatıyla sahip...

Detaylar

Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Davalar

TEREKE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ DAVALARI Miras bırakan kişinin (müteveffanın) vefatının ardından yasal varisler kendi aralarında anlaşarak mirasa konu menkul - gayrimenkul (taşınır - taşınmaz) malvarlığının (miras hukukundaki tabiri ile tereke'nin) tümünü veya bir kısmını paylaşabilirler. Miras mallarının (terekenin) paylaşımına ilişkin düzenlenecek sözleşmenin yazılı olması yeterli olup Noter tarafından düzenlenmesi zorunlu değildir. Ancak ispat kolaylığı ve özellikle tapuda işlem (tescil, intikal, feragat vb.) yapılması gereken durumlar için Noterlikçe düzenleme şeklinde yapılması ve özellikle devre konu taşınmaz veya taşınmazların tapu sicil kayıtlarının (ada, pafta, parsel) tam ve doğru olarak yazılmasında yarar vardır. Miras taksim sözleşmeleri çoğunlukla birbirlerine akraba olan kimseler arasında ve nadiren de vasiyetname yoluyla mirasçı tayin edilen kişilerin katılımı ile gerçekleşmektedir. Akrabaların başlangıçta anlaştıkları hususlarda sonradan aralarında anlaşmazlığa düşmeleri,...

Detaylar

Aile Hukuku Davaları

Aile hukukundan doğan ve Aile Mahkemelerinde görülen davalar Anlaşmalı - çekişmeli boşanma davaları Zina nedeniyle boşanma davası Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenine dayalı boşanma davası Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası Terk nedeniyle boşanma davası Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası Evlililik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası Ayrılık davası Velayetin değiştirilmesi, kaldırılması vb. Nafaka bağlanması, nafaka tutarının değiştirilmesi Yoksulluk nafakası davası İştirak nafakası davası Yardım nafakası davası Yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi Nişanın bozulmasından doğan davalar Evlenmeye izin verilmesi davası Evlenmeye izin vermeyen yasal temsilci aleyhinde mahkemeye başvurma Evliliğin feshi davası Kadının bekleme süresinin (iddet müddetinin) kaldırılması davası Eşler arasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan davalar Soybağının reddi davası...

Detaylar