İşyerinden Bilgi Sızdırma Cezası

İşçinin "işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması" İş Kanunu Md. 25. II. e) hükmüne göre bildirimsiz haklı fesih nedeni oluşturur. Yasada yer alan ve derhal fesih yaptırımına bağlı haller yazılanlarla sınırlı değildir. Ancak yasada " işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak" gibi açıkça zikredilmeyen bir fesih nedeninin doğruluk ve bağlılığa uymayan " davranışlardan" birini oluşturup oluşturmadığı hususunda uyuşmazlığı inceleyen hakim takdir yetkisini kullanarak karar verecektir. Şirket bilgilerini sızdırma nedeniyle İş Kanunu dışında kalan başka kanunlara göre sorumluluk doğar mı? İşyerinden sızdırılan bilginin niteliği  ve özel önemi de dikkate alındığında, aynı zamanda haksız eylem oluşturan davranış neticesinde somut bir zarar doğduysa  fesih dışında, ayrıca maddi (ver yerine göre manevi) zararların...

Detaylar

İşyerinde Bilgisayarların İzlenmesi Yasal mı?

İşyerinde kullanılan ve mülkiyeti işverenliğe ait bilgisayarlar koruma ve kontrol amaçlı olarak izlenebilir. Çalışanlara teslim edilerek zilyedliği devredilen bilgi iletişim araçları (PC, Laptop, Akıllı Telefon vb.) işverenlik tarafından (çoğu kez IT Departmanı tarafından) yerel ağa virüs bulaşmasının önlenmesi amacıyla anti virüs programları ile kontrol altına alınabileceği gibi belirli sınırlamalara da tabi tutulabilir. Önemle belirtmek gerekir ki iş görme borcunun yerine getirilmesi amacıyla çalışanlara (işçilere) teslim edilen araçlar yalnızca iş amaçlı olarak kullanılabilir. Bu sınırlama mesai saatleri dışında da geçerlidir. Yani mesai bittikten sonra dahi işverenliğe ait araçlar kişisel amaçlı olarak (örn. şahsi e-postaların okunması için) kullanılamaz. Aynı şekilde akıllı telefonlarla kişisel iletişim kurulması ve özel yazışmalar yapılması mazur görülmeyeceği gibi bu tip bir iletişimin bedelinin işverenliğe ödetilmesi ayrıca suçtur. Yukarıda...

Detaylar

İş Verenin Ayrım Yasağı

Ayrım yasağı, Eşit Davranma Borcu, Ayrımcılık Tazminatı Ayrım Yasağı Nedir? Ayrım yasağı, kaynağını Anayasa’dan ve 4857 sayılı İş Kanunu’ndan alır. Öncelikle bu yazının temelini oluşturan iki maddeye yer verelim; Anayasa’nın 10. Maddesi: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” İş Kanunu’nun 5. Maddesi:   Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî...

Detaylar