İhbar süresi tanımadan işçinin iş akdi feshedilebilir mi?

İş Kanunu'nun emredici hükümleri gereği bir işveren işçisini işten çıkarmadan önce ona bir süre tanımalıdır. Buna, kanundaki adıyla "bildirim (ihbar) süresi" ve bu süre tanınmadan derhal fesih halinde ödenmesi gereken tazminata ise "ihbar tazminatı" denir. Bununla birlikte bu süre tanınmadan da işçinin iş akdinin feshedilebileceği haller de kanunda sayılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde işverenin "iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin" feshedebileceği haller sayılmıştır. İki ana başlık altında düzenlenen işverenin haklı nedenle derhal fesih nedenlerinden bir kısmı "Sağlık Sebepleri"ne dayandırılmıştır. I- Sağlık sebepleri: a.) İşçinin kendi kast veya kusuruyla iş göremez hale gelmesi: İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa “yakalanması veya engelli hale gelmesi durumu”dur. Ancak "bu sebeple...

Detaylar