Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı, aile hukuku sorunlarından dolayı ortaya çıkan davalara bakan avukatlara verilen isimdir. Boşanma avukatları bazen aile avukatları olarak da adlandırılmaktadır.

Boşanma davası, çiftler için oldukça zorlu bir süreçtir. Bu süreçte hukuki yardım almak işleri kolaylaştırmaya yarar. Aslında Türkiye’de boşanma avukatı adı altında bir mesleki uzmanlık alanı bulunmamaktadır. Aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarına bakan avukatlar, bu şekilde anıldığı için kullanımı yaygınlaşmıştır.

İstisnasız her davanın hazırlık süreci oldukça önemli ve hassastır. Boşanacak kişilerin dava öncesinde avukat tarafından dinlenmesi gerekir. Avukat, dinlediklerinden boşanmaya gerekçe olabilecek olayları seçerek dava dosyası oluşturur. Hukuk sistemine göre her boşanmanın mutlaka bir sebebi olması gerekir. Gerekçeler yetersiz geldiği zaman dava reddedilir.

Dava Hazırlığı 

Boşanma avukatı elinde bulunan olguları değerlendirir. Boşanmaya gerekçe olup olmayacaklarına karar verir. Bütün bunlar aşağıda maddelenen kurallara göre değerlendirilir.

• Aldatma ( Medeni Kanun mad. 161 )
• Eşlerin birbirinin hayatına kast etmesi veya birbirlerine kötü bir davranışta bulunması. ( Medeni Kanun mad. 162 )
• Eşlerden birinin küçük düşürücü suç işlemesi. ( Medeni Kanun mad. 163 )
• Eşlerden birinin ahlaksız hayat sürmesi. ( Medeni Kanun mad. 163 )
• Eşlerden birinin ortak konutu haksız bir gerekçeyle terk etmesi. ( Medeni Kanun mad. 164 )
• Eşlerden birinin akıl hastası olması. ( Medeni Kanun mad. 165 )
• Evlilik birliğinin kişilerce temelinden sarsılması. ( Medeni Kanun mad. 166 )

Boşanma sebebinin ayrıntısıyla doğru tespit edilmesi çok önemlidir. Çünkü hakim, ileri sürülen boşanma sebebine göre davayı değerlendirecektir. Bu yüzden, dava öncesi hazırlık mutlaka bir avukatla yürütülmelidir.

Boşanma Avukatı ve Arabuluculuk 

Boşanma avukatları, baktıkları davalara dava dışı çözümlerde bulabilir. Dava açmadan veya açtıktan sonra tarafları bir araya getirerek uzlaşma sağlayabilir. Fakat boşanma avukatları arabulucu olarak sayılmazlar. Arabulucular tarafsız olmaktadır. Boşanma avukatları ise temsil ettiği kişinin hak ve sorumluluklarını savunmakla yükümlüdür. Bu nedenle teknik olarak bu mümkün değildir.

Boşanmada Mal Paylaşımı 

Boşanma davası ile aynı anda veya dava sonrasında açılan en önemli hukuki anlaşmazlıktır. Mal paylaşımından kaynaklanan sorunlar için arabulucuya başvurulabilir. Kişiler boşanma avukatları aracılığıyla arabuluculara başvurabilirler.

Boşanma davası sorunlu veya sorunsuz, arabuluculuk kurumu yoluyla sonuçlandırılamaz. Boşanma davasına ek olarak; nafaka, velayet ve tazminat gibi konularda arabuluculuk yoluyla çözülemez.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

Boşanma gerekçeleri belirlendikten sonra duruma göre dava dilekçesi hazırlanır. Tarafların boşanma dışı taleplerinin olması durumunda, konu net bir şekilde avukata bildirilmelidir. Boşanma davasını açmak isteyen kişinin taleplerinin netleştirilmesi için şu konulara değinilir:

• Müvekkilin çocuk üzerinde velayet talebi olup olmadığı,
• Nafaka talebinin olup olmadığı,
• Mal paylaşımı talebinin olup olmadığı,
• Maddi ve manevi tazminat talebinin olup olmadığı.

Müvekkil dinlendikten sonra boşanma gerekçeleri belirlenir. Bununla birlikte hukuki temel hazırlanıp dava dilekçesi yazılır. Boşanma avukatı, dilekçenin talep edilen sonuca elverişli olduğuna karar verdikten sonra dava dosyasını hazırlar.

Bir dava dosyasında yeterli sayıda dilekçe örneği ve delil yer almalıdır. Deliller, yazılı delil niteliğinde olduğu takdirde avukat tarafından dosyaya fiziken koyulmalıdır. Eğer yazılı deliller ulaşılamayacak bir yerdeyse, delillerin mahkeme tarafından getirilmesi istenir.

Delil olarak tanık beyanı gösteriliyorsa; tanığın ad, soy ad ve adresi dosya içerisinde yer almalıdır. Her şey tamamlandıktan sonra, adliyede harç ücreti vezneye yatırılarak dosya teslim edilir. Ve boşanma davası resmen açılmış olur.

Boşanma Avukatı ve Tedbir Başvuruları 

Boşanma avukatları, aile mahkemesinden kaynaklı bazı tedbir taleplerinde bulunabilirler. Tedbir talebinde bulunabilmek için boşanma davasının açılması şart değildir.

Tedbir talepleri bir boşanma avukatı tarafından yapıldığı zaman, süreç daha kolay geçer. Özellikle şiddet mağduru kişiler talepte bulunduğu zaman şu tedbirlerde karar kılınır ( 6284 Sayılı Kanun, Madde 5 ):

•  Şiddet mağduruna yönelik, şiddet içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
• Mağdurun ikamet ettiği konuttan uzaklaştırılması ve konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
• Korunan kişinin bulunduğu hiçbir yere yaklaşmaması,
• Çocuklarla ilgili önceden verilmiş bir ilişki kurma kararı varsa, ilişkinin refakatçi eşliğinde sınırlandırılması veya kaldırılması,
• Gerekli görülürse korunan kişinin yakınlarından veya varsa tanıklardan uzak durması,
• Korunan kişinin şahsi ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
• Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi,
• Taşıma izni olsa dahi silahlarını kolluğa teslim etmesi,
• Silah taşıması zorunlu olan bir görevi olsa dahi, üzerine zimmetli silahı kurumuna teslim etmesi,
• Bir sağlık merkezine tedavi için başvurması ve tedavi olması.

Boşanma Avukatı ve Anlaşmalı Boşanma Davası 

Bu dava, tarafların bir boşanma anlaşması ile evliliklerini bitirdiği davadır. Anlaşma, tarafların menfaatlerini ve boşanma sonrasında da gerekli anlaşmazlıklarda başvurulacak maddeleri içerir. Belge, bir boşanma avukatı tarafından hazırlandığı takdirde olası hak kayıpları önlenmiş olur.

Belgede anlaşılan konular şunlardır:

• Velayet
• Nafaka
• Tazminat
• Eşyaların paylaşımı
• Mal paylaşımı
• Katkı payı alacağı
• Katılma alacağı.

Taraflar ilgili belgede, yukarıdaki tüm konularda anlaşabilirler. Ayrıca bazı konuları boşanma sonrasına bırakabilme hakkına sahiplerdir. Tarafların yapacağı her tercihin farklı bir hukuki sonucu olacaktır. Boşanma avukatı olası sonuçları hukuki incelemeye alır. Belge, boşanma avukatı tarafından hazırlandığı zaman, taraflar bilmedikleri haklara da sahip olabilirler. Taraflar boşanma davasının gerçekleşmesinden itibaren on yıl içerisinde farklı bir mal paylaşımı talebinde bulunabilirler.