Aile Hukuku Davaları

Aile hukukundan doğan ve Aile Mahkemelerinde görülen davalar

 • Anlaşmalı – çekişmeli boşanma davaları
 • Zina nedeniyle boşanma davası
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenine dayalı boşanma davası
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası
 • Terk nedeniyle boşanma davası
 • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası
 • Evlililik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası
 • Ayrılık davası
 • Velayetin değiştirilmesi, kaldırılması vb.
 • Nafaka bağlanması, nafaka tutarının değiştirilmesi
 • Yoksulluk nafakası davası
 • İştirak nafakası davası
 • Yardım nafakası davası
 • Yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Nişanın bozulmasından doğan davalar
 • Evlenmeye izin verilmesi davası
 • Evlenmeye izin vermeyen yasal temsilci aleyhinde mahkemeye başvurma
 • Evliliğin feshi davası
 • Kadının bekleme süresinin (iddet müddetinin) kaldırılması davası
 • Eşler arasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan davalar
 • Soybağının reddi davası
 • Evlililk dışı doğan çocuğun tanınması, çocuğu tanımanın iptali davası
 • Babalık davası
 • Evlat edinme davası
 • Evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası
 • Çocukların bakım ve eğitim giderlerine katılma davası
 • Çocuk adına takdir olunan nafakaların artırılması veya azaltılması davaları
 • Ailenin korunması ile ilgili dava ve önlemler
 • Aile hukukuyla ilgili vesayet ve vesayetle ilgili davalar

Yukarıda kısa başlıklar halinde aktardığımız davalar yasayla kurulmuş olan Aile Mahkemelerinde ve Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Mahkemelerinde görülmektedir. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un amacı, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemektir.Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda:

1. Yetişkinler hakkında;

a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaştırmaya,

b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya,

c) Resmi veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmeye,

d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye,

2. Küçükler hakkında;

a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya,

b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan ya da manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,

c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,

d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye, Karar verebilir.

Kağıt üzerinde evli olup da fiilen ayrı yaşayan çocuklu eşlerden müşterek çocuğa fiilen bakan eş, diğer eş aleyhinde çocuğa velayeten nafaka davası açabilir. Ayrı yaşadıkları halde evlilikleri devam eden eşler bazen tekrar evlenmeyi düşünmedikleri için bazen de diğer eşin yeniden evlenmesini engellemek maksadıyla boşanma davası açma imkanı olduğu halde bunun yerine sadece nafaka davası açmayı tercih edebilmektedir.