Medeni Hukuk

Boşanma Velayet Nafaka

İstanbul

Detaylar

İstanbul Avukat

İstanbul

Kartal - Çağlayan - Bakırköy

Detaylar

Ticaret Hukuku

İflas - Konkordato - Şirketler Hukuku

Detaylar

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmazlara ilişkin tapu iptal tescil, ortaklığın giderilmesi davaları

Detaylar

Hizmet Alanlarımız

2000 yılından bu yana özel ve tüzel kişilerin medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, icra ve iflas hukuku gibi alanlardaki sorunlarının çözümü için avukatlık hizmetleri ile koruyucu yasal danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Hizmet alanlarımız ağırlıklı olarak aşağıdaki alan ve alt dalları kapsamaktadır. - Aile Hukukundan doğan dava ve işler Evlenme izni, iddet (bekleme) müddetinin kaldırılması, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, maddi, manevi tazminat, nafaka, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, velayet ve vesayet - kayyım davaları -Miras Hukukundan doğan dava ve işler Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması, miras şirketine temsilci atanması, vasiyetin iptali, tenkis, mirasta iade - Eşya (Gayrimenkul) Hukukundan doğan dava ve işler Kentsel dönüşüm sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları, İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası, elatmanın önlenmesi (Müdahalenin meni), ecrimisil, tapu iptali ve tescil, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası -Avrupa...

Detaylar

Hukuk Alanında Sunduğumuz Hizmetler

DanışmanlıkTicaret HukukuMedeni HukukSigorta HukukuTazminat HukukuMiras Hukukuİdare HukukuVergi Hukukuİnsan Hakları
 • Sözleşmeli Danışmanlık Hizmetleri
 • Anonim Şirketler için sürekli danışmanlık
 • Limited şirketler için sürekli danışmanlık
 • Kooperatifler için sürekli danışmanlık
 • Diğer her türlü hukuki konularda yazılı ve sözlü danışma hizmetleri
 • Şirketler Hukuku
 • Ticari İşletme Hukuku
 • Kıymetli Evrak (Çek – Senet) Hukuku
 • Ticari Alacaklar (Fatura Takibi)
 • Ortaklar Arası Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar
 • Ortaklıktan Çıkma Davası
 • Ortaklıktan Çıkarılma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Zina, Cana Kast, Pek Fena Muamele Nedenlerine Dayalı Boşanma Davası
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
 • Katılma, Katkı Payı, Değer Artış Payı Davası
 • Mal Paylaşımı Davası
 • Vesayet – Vasi Tayini Davaları
 • İsim değiştirme – soyadı değişikliği davası
 • Kasko ve Trafik Sigorta Poliçelerinden kaynaklanan davalar
 • Hayat sigortaları ve Risk Sigortalarından doğan davalar
 • Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına ilişkin davalar
 • İş kazası nedeniyle sigorta rücu davaları
 • Kusur oranı davası
 • Mutabakatlı hasar bedelinin tahsili
 • Maddi Manevi Tazminat Davaları
 • Darp, yaralama, cismani zarar, ölüm nedenlerine dayalı maddi ve manevi tazminat davaları
 • Trafik kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davaları
 • İş kazası kaynaklı maddi manevi tazminat davaları
 • Veraset ilamı çıkarılması
 • Mirasçılık Belgesi alınması
 • Mirasta paylaşımı ve mirasçılık hukukundan doğan davalar
 • Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davaları
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Ölünceye kadar bakma vaadi karşılığı muayyen mal vasiyeti
 • İdari Davalar
 • İdari Para Cezalarına ilişkin davalar
 • Tazminat talepli Tam Yargı Davaları
 • Devlete karşı açılan tazminat davaları
 • İdari İşlemin İptali Davaları
 • Vergi hatalarının (hatalı vergi tarhiyatının) düzeltilmesi davaları
 • Vergi dairesinin gönderdiği ödeme emri aleyhinde açılacak davalar
 • Vergi hukuku ile ilgili davalar
 • Anayasa Mahkemesi Başvuruları
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Davası
 • AİHM Davaları
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Davası